Hospital Name

Area

Telephone

King Abdullah Medical City

Sugaiya

Kims Bahrain Medical Center

Umm Al Hassam

Kingdom Dental Clinic

Gudaibiya